Informatieplicht ANBI

Ter bevordering van de transparantie in de filantropische sector, worden algemeen nut beogende instellingen komend jaar verplicht om op internet informatie te verstrekken.

Vanaf 1 januari 2014 worden algemeen nut beogende instellingen verplicht om op toegankelijke wijze informatie op internet te publiceren die van belang is voor de transparantie en verantwoording. De informatieverstrekking wordt een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status.

De informatie bestaat ten minste uit:
· De naam van de instelling
· Een uniek identificatienummer (RSIN)
· Het post- of bezoekadres, telefoonnummer of emailadres
· De hoofdlijnen van het beleidsplan
· De bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de namen van de bestuurders (tenzij hiervoor een ontheffing wordt verleend)
· Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
· De balans en de staat van baten en lasten

Het staat de ANBI’s vanzelfsprekend vrij om extra informatie te verstrekken.

In de toekomst zal het unieke identificatienummer een rol gaan spelen bij de uitvoering van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Voorgesteld wordt om een beroep op de giftenaftrek alleen nog toe te staan als het betreffende identificatienummer in de aangifte is vermeld.

Omdat kerkgenootschappen thans alleen beschikken over een identificatienummer op overkoepelend niveau, zal voor hen een andere oplossing worden gezocht. De regeling zal voor kerkgenootschappen daarin pas op 1 januari 2016 in werking treden.

Recommended Posts