Eindejaarstips 2015

Inhoudsopgave

Investeringen
– Maak gebruik van de investeringsaftrekken
– Zorg voor een onderbouwing van uw herinvesteringsvoornemen

Algemeen
– Waardeer onvolwaardige vorderingen, voorraden of bedrijfsmiddelen af
– 
BV of eenmanszaak?
– Vraag uitstel van betaling aan
– Denk goed om uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf

VPB
– Voorkom verdamping van verliezen
– Genereer liquiditeit: verzoek om voorlopige verliesverrekening
– Maak optimaal gebruik van de fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie
– Zorg voor een leningsovereenkomst

BTW
– Vraag uw btw over 2015 in andere EU-lidstaten terug
– Vraag teruggave btw voor dubieuze debiteuren
– Loop de KOR niet mis
– Betaal nooit contant bij het tanken
– Let op btw-schulden op de balans die zien op voorgaande jaren
– Denk aan privégebruik bedrijfsauto in uw laatste btw aangifte

Personeel
– Check de werkkostenregeling!
– Let op! De VAR gaat verdwijnen

Prive
– Neem een hypotheek bij de eigen BV
– Lenen aan de kinderen voor de eigen woning
– Laat uw testament (regelmatig) checken
– Maak alsnog huwelijkse voorwaarden op

Auto
– Vooruitzichten voor de bijtelling auto van de zaak

INVESTERINGEN: Maak gebruik van de investeringsaftrekken

Een energie-investering levert u een extra aftrek op van 41,5%. Een milieu-investering levert u een extra investeringsaftrek op van 13,5%, 27% of zelfs 36%. Ook kunt u mogelijk de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek benutten. Een dergelijke extra aftrekpost zorgt voor meer liquiditeit voor uw onderneming.

INVESTERINGEN: Zorg voor een onderbouwing van uw herinvesteringsvoornemen.

Heeft u een bedrijfsmiddel met winst verkocht, dan kunt u de winst reserveren in een herinvesteringsreserve (HIR). De herinvesteringstermijn is normaal gesproken maximaal drie jaar. Wel moet dan uiterlijk aan het einde van het boekjaar waarin het bedrijfsmiddel is vervreemd een herinvesteringsvoornemen aanwezig zijn om te investeren in:

– een bedrijfsmiddel dat economisch eenzelfde functie inneemt in het ondernemingsvermogen;
of
– bedrijfsmiddelen die in niet meer dan tien jaar worden afgeschreven.

Het herinvesteringsvoornemen moet aanwezig zijn bij de directie van de onderneming. In een concern van vennootschappen kan dit onder bijzondere omstandigheden ook de concernleiding zijn. Wel moet dan aannemelijk zijn dat het bedrijfsmiddel waarin geherinvesteerd wordt bij de vennootschap met de HIR terecht komt.

Het herinvesteringsvoornemen moet niet alleen tijdig aanwezig zijn en blijven, het moet ook aannemelijk gemaakt worden. Een voornemen kan aannemelijk gemaakt worden via zoekopdrachten, investeringsprogramma’s, etc. Zorg voor een duidelijke onderbouwing anders gaat de HIR aan uw neus voorbij. Prettig nieuws is dat de Hoge Raad in 2014 heeft beslist dat al geherinvesteerd is als de verplichting is aangegaan. Er hoeft dus niet te worden gewacht totdat het bedrijfsmiddel is afgeleverd.

ALGEMEEN: Waardeer onvolwaardige vorderingen, voorraden of bedrijfsmiddelen af.

Als er activa op de fiscale balans staan die een lagere waarde hebben, kunt u deze afwaarderen binnen de grenzen van goed koopmansgebruik. Het afwaarderen van oninbare vorderingen, voorraden of bedrijfspanden kan u een flinke aftrekpost opleveren.

ALGEMEEN: BV of eenmanszaak?

Bij inkomstenbelastingondernemers is de winst effectief belast tegen maximaal 44,72%. Dit komt doordat 14% van de fiscale winst is vrijgesteld (mkb-winstvrijstelling). Effectief is de marginale belastingdruk dus 44,72% (52% * 86%). Door de vele faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de FOR, wordt de belastingdruk verder verlaagd. Alle winst, of dit nu voortvloeit uit de arbeidsinspanning of uit kapitaal, wordt in de inkomstenbelasting hetzelfde belast.

In de BV bedraagt de gecombineerde inkomsten- en vennootschapsbelastingdruk 40% – 43,75%. Dit betreft echter de winst na aftrek van het loon van de DGA. Dat loon wordt belast tegen maximaal 52%. De totale belastingdruk in de BV is vrijwel altijd hoger dan bij ondernemers in de inkomstenbelasting. Uiteraard zijn er vele andere, niet-fiscale overwegingen om te (blijven) ondernemen in een BV. Bij winsten tussen de € 150.000 en € 200.000 dient u de BV echter fiscaal te heroverwegen.

ALGEMEEN: Vraag uitstel van betaling aan

Kunt u uw belastingschulden tijdelijk niet op tijd voldoen? Vraag dan telefonisch uitstel van betaling aan. De Belastingdienst verleent maximaal vier maanden uitstel van betaling. De Belastingdienst verleent alleen telefonisch uitstel als:

  • uw totale openstaande belastingschuld minder dan € 20.000 bedraagt,
  • u nog geen dwangbevel heeft gekregen voor de openstaande belastingschuld,
  • in de openstaande belastingschuld geen onbetaalde vergrijpboete is begrepen.

Let op: Een belastingschuld waarvoor u uitstel van betaling heeft in verband met een bezwaarschrift telt niet mee voor de grens van € 20.000.

Tip:
Denkt u dat u uw openstaande belastingschulden niet binnen maximaal vier maanden kunt betalen? Vraag dan meteen schriftelijk uitstel van betaling aan voor een langere periode. De Belastingdienst verleent namelijk geen uitstel van betaling voor aanslagen waarvoor al eerder kort telefonisch uitstel van betaling is verleend.

ALGEMEEN: Denk goed om uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf

De berekening van belastingrente vindt voor belastingjaren vanaf 2012 plaats vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar. Daarom raden wij u aan om uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggave voortdurend kritisch te bekijken. Dien voor 1 mei 2016 een verzoek om een te betalen voorlopige aanslag over 2015 in. Dan wordt u geen belastingrente in rekening gebracht ten aanzien van de belasting waarop het verzoek betrekking heeft.

Als u recht heeft op een voorlopige teruggaaf over 2015, krijgt u pas belastingrente vergoed, indien de dagtekening van de (voorlopige) aanslag die leidt tot de teruggaaf ligt op of na 1 juli 2016 en de Belastingdienst traag is met het afwikkelen van uw verzoek om teruggaaf. Dit houdt in dat in veel gevallen geen rente meer vergoed wordt op een uitgestelde teruggaaf. Wellicht houdt dit voor u in dat u de teruggave, voor zover u dit al niet doet, beter al gedurende het belastingjaar kunt vragen.

VPB: Voorkom verdamping van verliezen

Verliezen zijn maximaal negen jaar voorwaarts verrekenbaar. Na afloop van die termijn verdampen de verliezen. Uw fiscalist kent verschillende mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van stille reserves en het optimaliseren van het tijdstip waarop winst en kosten in aanmerking mogen worden genomen.

VPB: Genereer liquiditeit: verzoek om voorlopige verliesverrekening

Als u in 2015 een verlies verwacht, kunt u in ieder geval het weglekken van liquiditeit voorkomen door de voorlopige aanslag voor 2015 op nihil te stellen. U betaalt dan niet teveel. Voorts kan na afloop van het boekjaar, bij het indienen van de aangifte een verzoek om voorlopige verliesverrekening worden gedaan. 80% van het aangegeven verlies kan dan mogelijk alvast worden benut. Als u in 2014 nog fiscale winst had, ontvangt u eventueel al betaalde belasting terug. Als dit te verwachten is, snel doen dus.

VPB: Maak optimaal gebruik van de fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie

De fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie kunnen u veel liquiditeit opleveren. Denk aan de innovatie box, de Research & Developmentaftrek (RDA), de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-regeling) en de mogelijkheid om voortbrengingskosten van zelf voortgebrachte immateriële activa direct ten laste van het resultaat te brengen.

LET OP:
IN HET BELASTINGPLAN 2016 IS VOORGESTELD OM DE RDA OP TE NEMEN IN DE S&O-REGELING MET INGANG VAN 1 JANUARI 2016. VAAK ZAL DE S&O-REGELING VOORDELIGER ZIJN. IN SOMMIGE GEVALLEN IS HET ECHTER MINDER GUNSTIG AANGEZIEN HET VOORDEEL NIET ALTIJD VERZILVERD KAN WORDEN BIJ WEINIG PERSONEEL/LOONHEFFINGEN.

VPB: Zorg voor een leningsovereenkomst

De laatste jaren is veel jurisprudentie verschenen over de onzakelijke lening. Een dergelijke lening wordt geacht te zijn verstrekt onder dermate onzakelijke voorwaarden dat alleen een aandeelhouder die zou overeenkomen. Denk hierbij aan het verstrekken van een lening zonder adequate zekerheden. Een afwaarderingsverlies op een dergelijke lening is niet aftrekbaar op het moment dat de vordering oninbaar wordt geacht.

Om te voorkomen dat een lening wordt aangemerkt als een onzakelijke lening, is de eerste stap dat een leningsovereenkomst wordt opgesteld. Zorg dus voor een leningsovereenkomst en voor een onderbouwing van de voorwaarden waaronder de lening is aangegaan.

BTW: Vraag uw btw over 2015 in andere EU-lidstaten terug

Nederlandse ondernemers kunnen via een elektronisch portaal bij de Nederlandse Belastingdienst de btw terugvragen die ze in een ander EU-land hebben betaald. De Nederlandse Belastingdienst stuurt dit verzoek door aan het land van teruggaaf. De sluitingsdatum om btw terug te vragen voor het jaar 2015 is 30 september2016.

BTW: Vraag teruggave btw voor dubieuze debiteuren

Als u over 2015 debiteuren heeft die niet meer zullen betalen, kunt u bij de inspecteur een verzoek indienen voor teruggave van de met betrekking tot die debiteuren door u afgedragen btw.

BTW: Loop de KOR niet mis

Komt u als btw-ondernemer in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling (KOR)? Pas dan op met de inkoop van goederen voor uw onderneming in het buitenland. De btw over deze buitenlandse inkopen moet u in de btw-aangifte verantwoorden als verwerving en vervolgens kunt u datzelfde bedrag als voorbelasting aftrekken. Maar de verschuldigde btw over deze verwervingen mag u niet meenemen voor de berekening van de KOR. Door die buitenlandse inkopen kunt u de KOR mislopen. Als aan de voorwaarde voldaan wordt kunt u een verzoek indienen om ontheven te worden van administratieve verplichtingen. Dit verzoek dient vóór 1 januari 2016 ingediend te zijn.

BTW: Betaal nooit contant bij het tanken

Betaal altijd met uw tankpas, pinpas of creditcard als u tankt met uw auto van de zaak. Bij een contante betaling loopt u het risico om de btw-aftrek op de brandstofkosten te verspelen! Bij een contante betaling kan de fiscus niet nagaan wie de betaling heeft gedaan. De kassabon is daarvoor onvoldoende. Dat is voor de inspecteur voldoende reden om de btw-aftrek te weigeren. Zelfs als vaststaat dat met de brandstof uitsluitend zakelijke kilometers zijn verreden. Een en ander geldt uiteraard ook voor de tankbeurten van uw medewerkers met een auto van de zaak. Betaal met een pas die op naam van de zaak staat!

BTW: Let op btw-schulden op de balans die zien op voorgaande jaren

De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat zij controleert op openstaande btw-schulden uit voorgaande jaren. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de btw-aangiften en de aangiften inkomsten of vennootschapsbelasting. Als op de balans een te betalen btw-bedrag open staat en deze nog niet is betaald door middel van een suppletie, zal de Belastingdienst hiernaar een controle instellen en een naheffingsaanslag opleggen. Ondernemers met een btw-schuld hoger dan € 50.000 kunnen volgens het bekend geworden beleid rekenen op een boekenonderzoek. Daarbij wordt vooral gekeken naar de schuldvraag voor het betalingsverzuim en de vraag of is voldaan aan de suppletieverplichting die sinds een aantal jaren verplicht is.

BTW: Denk aan privégebruik bedrijfsauto in uw laatste btw aangifte

Gebruikt u als ondernemer de auto van de zaak ook privé, dan moet u voor de btw met dit privégebruik rekening houden. De eventueel verschuldigde btw geeft u aan en betaalt u bij de laatste btw-aangifte van het jaar. Gebruikt u de auto van de zaak ook privé, dan kunt u de btw op de aanschaf, eventuele leasekosten, het onderhoud en het gebruik aftrekken voor zover u de auto gebruikt voor belaste omzet. Omdat u de auto ook privé gebruikt, moet u over het privégebruik btw betalen. U kunt daarvoor gebruikmaken van een forfaitaire regeling. Voor de btw-heffing over het privé- gebruik gaat u dan uit van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

Tip:
Voor de auto die vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) in de onderneming is gebruikt en tot uw bedrijfsvermogen hoort, geldt een lager forfait van 1,5%. Heeft u bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek gebracht, dan mag u voor de berekening van het privégebruik eveneens uitgaan van 1,5%.

Let op:
U hoeft geen gebruik te maken van de forfaitaire regeling. U mag namelijk ook btw betalen over het werkelijke privégebruik. Dit kan soms voordeliger zijn dan de forfaitaire regeling. U moet dan wel een sluitende kilometeradministratie bijhouden.

PERS: Check de werkkostenregeling!

Op 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht geworden. Dat betekent dat er dit jaar andere regels zijn gaan gelden voor vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Eenvoudiger is het niet geworden. Hebt u het allemaal kunnen volgen? Blijft u binnen de ‘vrije ruimte’ of moet u begin volgend jaar toch bijbetalen? Of hebt u juist nog vrije ruimte over in 2015 zodat u en uw werknemers nog een financieel voordeel kunnen behalen. De specialisten van Silvis & Vos kunnen u helpen inzicht te krijgen in de mogelijkheden die er wellicht nog zijn in 2015. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het belastingvrij maken van de bonussen aan het eind van het jaar, of door deze juist te verschuiven naar 2016.

PERS: Let op! De VAR gaat verdwijnen

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt zo goed als zeker in de loop van 2016 afgeschaft. Om er zeker van te zijn dat u geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen moet u met uw opdrachtnemers een door de Belastingdienst goedgekeurde (model)overeenkomst afsluiten. De bestaande VAR’s verliezen ook direct hun vrijwarende werking. Wij adviseren u eens kritisch te kijken naar de contracten met zzp’ers en er voor te (laten) zorgen dat deze voldoen aan de nieuwe regels.

PRIVE: Neem een hypotheek bij de eigen BV

Hebt u een banklening? Overweeg dan om deze te herfinancieren bij uw eigen BV als daarvoor genoeg financiële ruimte is. Een hypotheek bij de eigen BV kan u vele (tien)duizenden euro’s opleveren.

PRIVE: Lenen aan de kinderen voor de eigen woning

Sparen levert op dit moment weinig op. Geld uitlenen aan de kinderen voor de aankoop of verbouwing van hun woning, kan dan een aantrekkelijk alternatief zijn. Voor beide partijen. U hebt een aantrekkelijk rendement. Uw kinderen een goedkope(re) hypotheek. Uw Silvis & Vos – adviseur kan u alles vertellen over de mogelijkheden en de spelregels.

PRIVE: Laat uw testament (regelmatig) checken

De erflater die een goed testament opmaakt, kan een forse belastingbesparing voor zijn erfgenamen realiseren. Een goed testament is een testament dat de door de erflater gewenste vererving van zijn vermogen combineert met een minimale heffing van erfbelasting bij de erfgenamen. Door de wijzigingen van de successiewetgeving of uw persoonlijke wensen, kan het zijn dat uw huidige testament niet (fiscaal) optimaal meer is. Wij raden u dan ook aan uw testament te laten scannen.

PRIVE: Maak alsnog huwelijkse voorwaarden op

Bent u bij het aangaan van uw huwelijk ‘vergeten’ huwelijkse voorwaarden op te stellen? U kunt dat onder voorwaarden nog zonder fiscale schade herstellen binnen drie jaar.

AUTO: Vooruitzichten voor de bijtelling auto van de zaak

Vanaf 2017 gaat het aantal bijtellingscategorieën naar twee. Het algemene bijtellingspercentage gaat dan omlaag van 25 naar 22% en voor de nulemissie-auto geldt tot een catalogusprijs van € 50.000 een bijtellingspercentage van 4%. Het deel van de catalogusprijs boven € 50.000 komt vanaf 2019 in het algemene bijtellingspercentage van 22% te vallen.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

 20162017201820192020
Nul emissie4%4%4%4%4%
Zéér zuinig15%17%19%22%22%
Zuinig21%22%22%22%22%
Overig25%22%22%22%22%

Recommended Posts